Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

12 Σεπτεμβρίου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-048/22

Παροχή Υ̟ηρεσιών Συντήρησης & Α̟οκατάστασης Βλαβών των Συρμών των Κλιματιστικών Μονάδων των Γραμμών 1,2, 3 και των Οχημάτων ΤΡΑΜ της

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-046/22

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΦΡΕΑΤΙΑ, ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ). (CPV –