Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Νοέμβριος 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-090/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 090/22 Παροχή Υ̟πηρεσιών Α̟πολύμανσης Συρμών για την αντιμετώ̟πιση του COVID-19

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-098/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 098/22 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-067/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-067/22 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2&3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-077/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-077/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ (CPV – 45262320-0)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-096/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-096/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-075/22

Πρόσκληση για Δια̟ραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, ̟ρος την Εταιρεία Infor Software Iberia SAU, για την Παροχή Υ̟ηρεσιών Υ̟οστήριξης του Ολοκληρωμένου