Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

company's trains

STASY logo dark sticky

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με την με αρ. 4596 απόφασή του, ληφθείσα στην 1012η συνεδρίασή του της 7ης -09-2022, συγκαλεί Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (α.α. 41) στο επί της οδού Αθηνάς 67 Μέγαρο της Διοίκησης της Εταιρίας (7ος όροφος-Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου) την 8η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 καλώντας τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε), νόμιμα εκπροσωπούμενο, να παραστεί σ΄αυτήν, ως ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρίας, μη τηρουμένης της προθεσμίας κοινοποιήσεων κατ’ άρθρο 122 σε συνδυασμό με το άρθρο 120 του Ν.4548/2018. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για να συζητήσει και αποφασίσει επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης της εταιρείας από την 01.01.2021 έως και την 31.12.2021, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), ήτοι του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των Λογιστικών Αρχών και Επεξηγηματικών Σημειώσεων (σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων).

Θέμα 2ον: Έγκριση της Διαχειριστικής Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης (Πιστοποιητικού) του Ορκωτού Ελεγκτή της διαχειριστικής χρήσης από την
01.01.2021 έως και την 31.12.2021.

Θέμα 3ον:Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για τη Χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

Θέμα 4ον:Έγκριση αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 01.01.2021 έως και 31.12.2021 και προέγκριση αμοιβών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01.01.2022 έως και 31.12.2022.

Θέμα 5ον: Εκλογή, για τη διεξαγωγή του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας χρήσης από την 01.01.2022 έως και την 31.12.2022, μιας Εταιρείας ή Κοινοπραξίας Ελεγκτών εκ των εγγεγραμμένων στο ειδικό μητρώο που προβλέπει η παρ.5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992, προκειμένου να διορισθεί από αυτήν ο Ορκωτής Ελεγκτής, που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και ο αναπληρωματικός του και ενδεχόμενη πρόταση του Δ.Σ. προς την εκλεγείσα Εταιρεία ή Κοινοπραξία ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων Ορκωτών Ελεγκτών με τους αναπληρωματικούς τους εκ των μελών της, για επιλογή και διορισμό τούτων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του Σελίδα 2 από 2 ίδιου Π.Δ. όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 1 του Π.Δ. 341/1997.

Θέμα 6ον: Διάφορες ανακοινώσεις.

Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2022

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ