Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με την με αρ. 5103 απόφασή του, ληφθείσα στην 1043η συνεδρίασή του της 20ης -07-2023, συγκαλεί Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (α.α. 44) στο επί της οδού Αθηνάς 67 Μέγαρο της Διοίκησης της Εταιρίας (7ος όροφος-Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου) την 28η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 καλώντας τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε), νόμιμα εκπροσωπούμενο, να παραστεί σ΄αυτήν, ως ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρίας, μη τηρουμένης της προθεσμίας κοινοποιήσεων κατ’ άρθρο 122 σε συνδυασμό με το άρθρο 120 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για να συζητήσει και αποφασίσει επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Έγκριση των ετήσιων εγκεκριμένων από το Δ.Σ., οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης της εταιρείας από την 01.01.2022 έως και την 31.12.2022, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), ήτοι του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των Λογιστικών Αρχών και Επεξηγηματικών Σημειώσεων (σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων).

Θέμα 2ον: Εκλογή, για τη διεξαγωγή του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας χρήσης από την 01.01.2023 έως και την 31.12.2023, καθώς και την επισκόπηση του Α΄ εξαμήνου του 2023 στους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας GRANT THORNTON σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά.

Θέμα 3ον: Έγκριση αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 01.01.2022 έως και 31.12.2022 και προέγκριση αμοιβών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 έως και 31.12.2023.

Θέμα 4ον: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για τη Χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.
Σελίδα 2 από 2

Θέμα 5ον: Έγκριση της Διαχειριστικής Έκθεσης του Δ.Σ και της Έκθεσης (Πιστοποιητικού) του Ορκωτού Ελεγκτή της διαχειριστικής χρήσης από την 01.01.2022 έως και την 31.12.2022.

Αθήνα 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ