Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

΄Ελεγχος Κομίστρου

Εντός των συρμών / οχημάτων και στους χώρους των σταθμών / στάσεων μετά τα Επικυρωτικά Μηχανήματα διεξάγεται διαρκής έλεγχος κομίστρου. Σε όσους δεν έχουν ή δεν επιδεικνύουν τον προβλεπόμενο νόμιμο τίτλο μεταφοράς ορθά επικυρωμένο, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 60πλάσιο της αξίας ενιαίου εισιτηρίου ισχύος 90 λεπτών, Ν. 2669/98 (Κ.Υ.Α. Α-44111/3784/25.07.2006/ΦΕΚ 1179Β/30.08.2006).

Όσοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο οφείλουν κατά την διεξαγωγή του ελέγχου, να επιδεικνύουν το αντίστοιχο δικαιολογητικό μερικής απαλλαγής.

Τέλος, σύμφωνα με την Απόφαση αριθμ. οικ. Α27733/2213, Άρθρο 4, ΦΕΚ 1181, Τεύχος Δεύτερο/19.6.2015 :

«Πρόστιμο επιβάλλεται όταν, από έλεγχο που διενεργείται από τους εντεταλμένους Ελεγκτές Κομίστρου μέσων σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος, Μετρό και Τραμ),  προκύπτει ότι άτομο ευρισκόμενο εντός των οχημάτων / συρμών αλλά και των εσωτερικών χώρων των σταθμών μετά τα επικυρωτικά μηχανήματα δεν έχει καταβάλει το νόμιμο, κατά περίπτωση, κόμιστρο».