Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2020 (Α∆Α: ΨΗ76465ΧΘΞ-ΟΟΕ)

Γνωστοποιείται ότι, σήμερα, Τρίτη 02/03/2021, δημοσιεύτηκαν στο διαδικτυακό τόπο της ΣΤΑ.ΣΥ.
Μονοπρόσωπη Α.Ε. (www.stasy.gr), τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1/2020
(ΑΔΑ:ΨΗ76465ΧΘΞ-ΟΟΕ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) θέσεων
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) κλάδου Τεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων,
εβδομήντα πέντε (75) θέσεων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου
Οδηγών Συρμών και ογδόντα (80) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου
Τεχνικού Προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου στις Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ).
Οι πίνακες προσληπτέων θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα
αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Επισημαίνεται ότι,
για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι
εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου (Α.Π.) υποψηφίου καθώς και τη συνοπτική
αιτιολογία απόρριψης. Αντίστοιχα εμφανίζεται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου (Α.Π.) υποψηφίου
στους πίνακες κατάταξης της ειδικής κατηγορίας ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Οι ηλεκτρονικά υποβληθείσες αιτήσεις έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Για τις ταχυδρομικώς υποβληθείσες αιτήσεις με συστημένη επιστολή, έχει αναρτηθεί
στο διαδικτυακό τόπο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (www.stasy.gr) κατάσταση με τον αριθμό πρωτοκόλλου
που συσχετίζεται με το αριθμό ταχυδρομικής αποστολής.
Για όσους υποψήφιους έχουν λάβει περισσότερους του ενός αριθμούς πρωτοκόλλου, είτε λόγω
υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων είτε λόγω πολλαπλής αποστολής της αίτησης, λαμβάνεται
υπόψη για την αναγραφή τους στους πίνακες, ο αριθμός που συσχετίζεται με την αρχική
αποστολή.
Το αρχείο με τους ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ θα το βρείτε εδώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ