Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Έλεγχος Κομίστρου

Εντός των συρμών / οχημάτων και στους χώρους των σταθμών / στάσεων μετά τα Επικυρωτικά Μηχανήματα διεξάγεται διαρκής έλεγχος κομίστρου. Σε όσους δεν έχουν ή δεν επιδεικνύουν τον προβλεπόμενο νόμιμο τίτλο μεταφοράς ορθά επικυρωμένο, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 60πλάσιο της αξίας ενιαίου εισιτηρίου ισχύος 90 λεπτών, Ν.2669/98 (Κ.Υ.Α. Α-44111/3784/25.07.2006/ΦΕΚ 1179Β/30.08.2006).
Όσοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο οφείλουν κατά την διεξαγωγή του ελέγχου, να επιδεικνύουν το αντίστοιχο δικαιολογητικό μερικής απαλλαγής. Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες δικαιούχων μειωμένου κομίστρου και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 

Η επιβολή του προστίμου γίνεται με πράξη του εξουσιοδοτημένου για τον έλεγχο υπαλλήλου που την συντάσσει επιτόπου και προσκαλεί τον καταληφθέντα, ως παραβάτη επιβάτη, για άμεση πληρωμή του προστίμου ή για πληρωμή αυτού εντός εξήντα (60) ημερών. Τα πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά 50% εφόσον εξοφλούνται αμέσως κατά την επιβολή τους ή εντός ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους στο Γραφείο Πληρωμής Προστίμων (κεντρικά γραφεία ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., Αθηνάς 67, 105 52 Αθήνα, ισόγειο) (Αρ. 5 Παρ 2 ΚΥΑ 5005/ΔΕΚΟ/2348 - ΦΕΚ Β3203). Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να δείτε τους τρόπους πληρωμής.

 

Εάν το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός εξήντα (60) ημερών, τότε αυτό πενταπλασιάζεται και διαβιβάζεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται ο καταλαμβανόμενος ως παραβάτης επιβάτης.

 

Απόφαση αριθμ. οικ. Α27733/2213, Άρθρο 4, ΦΕΚ 1181, Τεύχος Δεύτερο/19.6.2015

Πρόστιμο επιβάλλεται όταν, από έλεγχο που διενεργείται από τους εντεταλμένους Ελεγκτές Κομίστρου μέσων σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος, Μετρό και Τραμ), προκύπτει ότι άτομο ευρισκόμενο εντός των οχημάτων / συρμών αλλά και των εσωτερικών χώρων των σταθμών μετά τα επικυρωτικά μηχανήματα δεν έχει καταβάλει το νόμιμο, κατά περίπτωση, κόμιστρο. Μη καταβολή νόμιμου κομίστρου τεκμαίρεται, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, στις περιπτώσεις όπου ο μετακινούμενος:

 • δε φέρει οποιοδήποτε έγκυρο τίτλο μεταφοράς ή άλλο τεκμήριο σύμβασης μεταφοράς
 • φέρει μη επικυρωμένο εισιτήριο
 • φέρει εισιτήριο του οποίου η ισχύς έχει λήξει
 • φέρει εισιτήριο στο οποίο εμφανίζονται περισσότερες των επιβαλλομένων επικυρώσεων ή επικυρώσεις που συμπίπτουν μεταξύ τους και είναι δυσανάγνωστες
 • φέρει παραποιημένο, αλλοιωμένο ή παραχαραγμένο εισιτήριο / κάρτα απεριορίστων διαδρομών
 • χρησιμοποιεί επικυρωμένο εισιτήριο το οποίο απέκτησε, είτε δωρεάν, είτε επί πληρωμής, από άλλον επιβάτη
 • φέρει κάρτα απεριορίστων διαδρομών της οποίας η ισχύς έχει λήξει
 • φέρει φθαρμένη κάρτα απεριορίστων διαδρομών σε βαθμό που δεν προκύπτει το είδος και ο δικαιούχος αυτής
 • φέρει κάρτα απεριορίστων διαδρομών τα στοιχεία της οποίας δεν είναι συμπληρωμένα
 • φέρει κάρτα απεριορίστων διαδρομών της οποίας η φωτογραφία δεν ταυτοποιείται με τον φέροντα ή δεν είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία αυτής
 • δεν επιδεικνύει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση παραστατικά που πιστοποιούν τυχόν δικαίωμά του σε μειωμένο κόμιστρο ή σε ελεύθερη μετακίνηση (π.χ. ακαδημαϊκή ταυτότητα, δελτίο μαθητικού ή ειδικού εισιτηρίου, δελτίο πολυτέκνων, αστυνομική ταυτότητα για πιστοποίηση της ηλικίας κ.λπ.)