Εκτύπωση Σελίδας
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size
Είδηση Αρχικής Σελίδας
05.11.2020 10:42

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ (186) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2020 ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Α∆Α: ΨΗ76465ΧΘΞ-ΟΟΕ)

 

Γνωστοποιείται ότι δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη 1/2020 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για πλήρωση εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τεχνολογικής και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του ν. 4722/2020, στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

 

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:

Με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., Αθηνάς 67, Τ.Κ.1055 2, Αθήνα απευθύνοντας την στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: protocol@stasy.gr

 

Σχετικά με την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει από την επόμενη δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε δύο εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, ήτοι στις 04 Νοεμβρίου και λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2020.
 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2144141255, 2144141076, 2144141077, 2144141254, 2144141139 και 2144141307, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

∆ιευκρινίζεται ότι η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Οι αναλυτικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα και τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη (1/2020), η οποία δημοσιεύεται:

α) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις)

β) στην ιστοσελίδα www.asep.gr

γ) στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. www.stasy.gr

Επίσης , στις ως άνω ιστοσελίδες είναι διαθέσιμο το έντυπο της αιτήσεως.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02-11-2020: Προκήρυξη πλήρωσης εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του ν. 4722/2020, στην Ανώνυμη Εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)


02-11-2020: Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

02-11-2020: Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης